വ്യാഴാഴ്‌ച

കുളമില്ലാതായി പോയൊരു കുളം!ഇന്നലെ രാത്രി  ആമിനയെ സ്വപ്നം കണ്ടു !
ജൂണ്‍ ഒന്നാം തീയതി സ്കൂൾ തുറന്നപ്പോൾ ,
കുളമാങ്ങയും മഷിത്തണ്ടും ക്ലാസ്സിൽ
കൊണ്ടുവന്ന ആമിനയെ !
റ്റി. വിയിൽ വരണ്ടുണങ്ങിയ കേരളം
കണ്ടത് കൊണ്ടാകണം അവളെ കണ്ടത് !

അതേ ക്ലാസിൽ , അതെ ബെഞ്ചിൽ ഇരുന്ന്
പഠിച്ചപ്പോഴാണ് മലയാളം വാദ്യാർ
കേരളം പിരിച്ചെഴുതുക എന്ന ചോദ്യത്തിന്
എന്റെ തുടയിലും കയ്യിലും അടിച്ചതും !
കേരളം പിരിക്കാൻ പറ്റില്ലെന്ന് ഞാൻ !
അതെന്താടാ പിരിച്ചാൽ എന്ന് സാർ !!?
കേരം + കുളം എന്നതാത്രേ കേരളമായത്‌ !!

എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ വെച്ച് തന്നെ ആമിനയെ
കെട്ടിച്ചയച്ചു !!
പെണ്ണുങ്ങൾ അത്രയും പഠിച്ചാൽ മതിയെന്ന്
പൊട്ടനായ അവളുടെ ബാപ്പ !
അവളിപ്പോൾ കെട്ട്യോനും കുട്ട്യോളുകളുമായി
വെള്ളമില്ലാതെ വരണ്ടിരിപ്പുണ്ടാകും !

കേരളത്തിൽ  കുളമില്ല !
കുന്നം കുളവും കായം കുളവും
കുളമില്ലാതായിട്ട്  എത്രയോ വർഷങ്ങൾ !!
പാടങ്ങളുമില്ല  പുഴകളുമില്ല
എല്ലാം വരണ്ട്  വിണ്ടിരിക്കുന്നു !
കുളത്തുപ്പുഴയുമില്ല !തൊടുപുഴയും !
എല്ലാം പേരിൽ മാത്രമൊതുങ്ങുന്നു .
വരണ്ടു പോയ നിലത്ത്
വിരണ്ടിരിക്കുന്ന ചില കോലങ്ങൾ . !!


കേരവും ഇല്ല !
കേരളവും ഇല്ല !
നല്ല പെണ്ണുങ്ങളും !!
നാടിനെ കുറിച്ചോർക്കുമ്പോൾ
കുളിരാർന്ന ഓർമ്മകളും ഇനി വരികയില്ല .

 

ചൊവ്വാഴ്ച

Ode to my ever sexiest girl friend !

Once you were a stone ,
someone left you behind for me
with full of pimples and darkness!
I rubbed and washed
washed and rubbed
with my dearest dreams !
and now
you look like a white marble !!
as the moon shines on the full night !

You are a marble !
and you were a marble !!
My dearest girl' s dream
here ends as a marble as
someone  put on the road side !!

I will scribble on that marble that
" Its not on my merit but His own credit "
You will be as a Taj mahal
in my ever lasting memmory !
as Shajahan made his everlasting shining rose
on this earth .
you will be in my mind!

I am now in ajman,
and wandering for a job like
a fish wandering for its bait !
I am tired !!
I am tired !!
and I am  tired !
not even able to stand or walk
as my dreams are fading away
I am going down to this bare desert
to drink a drop of water
my throat is burning like a bush
I cannot swim or write
in this furious sun !
the dust from the deserts are
covering my eyes with tears !!

My legs are blocked with chains,
my wings are choped by
the silver hands of fate !
I am not a spoon feeder
I am not a spoon feeder
I am not born with any silver  spoon !
We used jack fruit leaves as spoons
and we used plantain leaves as our Golden dishes
but born as a conqueror ,
to conquer this desert and this people !
Dear God please lead me the paths.

Foreget me my beloved !
forgive me !!
or what to say for any forgiveness ?
I didnt make any promises with you !
I didnt even tell you that , I love you !
I am nothing but some sounds and colours !
Just foreget me !
When a rain comes to you with
lots of colors and freshness
and you sinking in the love of rain
If you could see a Rain bow at the end of the rain
Remember me that I am still waiting
for you at the other end !

വെള്ളിയാഴ്‌ച

The song of Arabian sea !

Dear God ,
as you promised
I travelled through the
windy hauling sea
by the guidance of a sea hawk! and

Iam
now sitting near Ajman sea shore
and sitting on the highest rock
which will never dash away with
the husky winds !

Please don't call me a rock !
as ,your son called called Peter the fisherman .
Iam a broken sand.
which will washed away any moment
with this heavy wind !

Iam
now sitting in the middle of a mob alone,
they are watching me as a wanderer !
and Iam watching the wonders in front of me .
A philipino girl is swimming like a mermaid
with her arabic boy friend !
A russian girl , half naked with her leather jacket
to trying to sell her flesh for 100 $ !
On my left side ,
I can read the board as Ajman Beach club
and my right is Ajman Beach Hotel !
I read from my books that,
people are spending their leisure time for wine and women !

Iam sitting in the middle of that two places
as your son hang on the highest cross
between two thieves !

No body welcomed me !
No body aknowledged me !!
Except some sharks comes near by
to taste my blood as their dinner !

In my back a big and wast desert is
waiting for me !
and in front a big ocean !!
can I lift my face to the highest
where all blessings are coming ?

ബുധനാഴ്‌ച

The journey of a fisherman !

 In the beginning God created
Kappil kuttippuram ,
and there some innocent people !!
Not Kapilavasthu or Buddha .
not the Garden of Eden or Adam !

There in Kappil ,
some are farmers.
some are fishermens
some are who makes nets for the fishes
like the spider who makes web!!

No body born as Buddha
Adam or even as Jesus !!
No body born there as Ambani brothers!!

oh.. yeah..

somebody went to some where ..!
but no body knows where they went ..
They said to somebody, that
they went across the sea to find
pearls and diamonds !

When they come homes
they used to bring Rothmans ,
555 and some Arabian perfumes !
somebody brought radio .....
Some brought homes Gold !!
Dinars and Dirhams and Riyals !!
In that smelly notes some alians !
Who looks like the same people like Kappil
but they said its Sulthans and shaikhs
they are the rulers of Gulf of the other side of the sea .

but in Kappil ,
All are poor !!
all are innocents ( Not our Amma's innachan )
no body born as rulers !
or shaikhs or sultan !!

In kappil ,
There was no sinners !
Even they don't know what was sin !
but my father one day said to me that ,
Iam a sinner !
Even I don't know what was the sin !

I asked to my faher ,
why Iam a sinner ?
He said ,
those who travel across the sea
will only get the salvation !
others are sinners !!
The sinners will suffer as we are suffering now .

I don't know how to swim in the deepest sea!
I dont know how to swim
even the small river behind my village .
I don't know the other places other than
5 KM from away from house !

No body told me how will I get the salvation !
No body showed me the paths through the sea !!
There was no bodhi trees
except some coconut trees and Jack fruit tree !!
If my father made some mansions and I born in Kapilavasthu !!
I should't worry as Buddha worried !!

but this is Kappil and Iam Kappilan !

I sat near the wall .
the 6 feet tall wall that separate death and life !
I sat under the Jackfruit tree !
that time Jackfruit off season !!
with a wet eyes ..
to Get the salvation !

I can see the tip of the topest cross of Kappil St. Thomas Church .
No ideas ..No Salvation .
No jackfruits ..no mangos
no hot dogs or pan cakes !
Except some crows flewing across my head !
my stomach is aching with starvation !!

I slept ...with hunger !
A sinner doesnt have the right to see sweet dreams !!
So .. I dint see any dreams .
but I heard a voice !
in the middest of my sleep around 3 Am .
that was not next door dog's bark !!
but that was the God's voice ..
He said to me ..

Wake up !!!and travel ..... !!

I will guide you the Paths through the seas!!
with out a boat or launch you will travel across the seas!!
you will play with sharks like a toy !
You will see the places , which you never see before !
You will see the people , which you never meet before !!
Don't take any thing even the dust of Kappil .
Except this place name !
change your name as Kappilan !!

Let me tell you my story !! A journey begins now !!