വ്യാഴാഴ്‌ച

അവള്‍ വീണ്ടും വരുന്നു തല്ല് കൊള്ളാന്‍

അവള്‍ വീണ്ടും വരുന്നു തല്ല് കൊള്ളാന്‍

ലോ ലിവിടെ വായിക്കാം :)